Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van eenuitdrie Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door eenuitdrie 

2. Bestellingen

Betalingsmogelijkheden:

 • AcceptEmail / iDEAL: Betaling vanuit uw E-mail. Snel, veilig en gemakkelijk!
  • Wij beoordelen uw bestelling en stemmen zonodig de totaalkosten met u af (vrijblijvend)
  • Bij wederzijds akkoord ontvangt u een elektronische factuur per mail
  • U kunt deze betalen met behulp van onze betaal mogelijkheden
  • Wij zien uw betaling direct en zetten de bestelling voort
  • U betaalt dus ná beoordeling (en evt. afstemming) en niet direct na het bestellen van uw winkelwagen
 • Pinnen / Contante betaling: Enkel van toepassing bij levering vanuit ons magazijn of bij het afhalen van de producten
 • Factuur: Enkel voor (Nederlandse) bedrijven na een check van uw bankgegevens

Leveringskosten:

Door grote variatie van producten in ons assortiment, klanten en regio's verschillen onze leveringskosten per bestelling. Wanneer u producten in uw winkelwagen toe voegt vindt u de verschillende opties van verzendkosten. Wanneer er géén vaste kosten vernoemd zijn vindt u de optie om vrijblijvend een opgave van de verzendkosten te ontvangen. In dit geval ontvangt u een vrijblijvende offerte specifiek gericht op uw aanvraag.

Per bestelling kiezen wij voor u de voordeligste optie gerelateerd aan locatie, combinatie en hoeveelheid van producten. Zo is het bij het ene geval voordeliger om direct vanuit een fabriek te laten leveren, waar het bij de andere situatie goedkoper is om door een tussenleverancier te laten leveren.

 • Afhalen: Afhalen bij ons magazijn of een vestiging bij u in de buurt, indien mogelijk - Gratis
 • PostNL Postverzending onder de  Pakketverzending m.b.v. PostNL, bedrag zichtbaar bij uw aankoop
 • Bezorgkosten van (grote artikelen worden bij uw aankoop zichtbaar gemaakt)  Deze bedragen € 52,50 euro in heel Nederland en €59,00 in België
 • Rembours   kosten van (grote artikelen worden bij uw aankoop zichtbaar gemaakt)  Deze bedragen € 25.00 euro
 • Matrassen kunnen geleverd worden tegen een bedrag á €19,- per matras

Beddenbriljant bezorgd voor dezelfde prijzen ook op de Waddeneilanden!

 

Kortom; altijd de voordeligste optie die wij u vrijblijvend presenteren!

* Indien het transport afwijkt van de hierboven vermelde leveringsmogelijkheden dan zullen wij contact met u opnemen. 

3. Levering en risico

Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.

 • Bij levering franco zijn de zaken voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen zijn de zaken voor rekening en risico van de koper.
 • Bij levering franco is de verkoper verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
 • Levering van onze grote artikelen zijn tot aan de 1e drempel begane grond van het gebouw, mits anders is aangegeven.
 • Bij levering zowel franco als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
 • De opgegeven bestelling kan (indien voorradig) in de meeste gevallen, afhankelijk van de manier van betalen. Levertijden zullen altijd in overleg plaatsvinden. Indien een bestelling niet kan worden geleverd binnen de overeengekomen levertijd, heeft de consument het recht om na een wachttijd van 30 dagen de bestelling kosteloos te annuleren. Dit geldt niet voor goederen die op speciale bestelling van de consument worden geleverd.
 • Onze producten kunnen in heel Nederland en België worden geleverd. De goederen worden, indien mogelijk, voor de deur afgeleverd .
 • Op het moment van levering dient er iemand aanwezig te zijn om de bestelde goederen op het afleveradres in ontvangst te nemen. Na de ontvangst van de goederen zijn alle risico’s op beschadiging c.q. diefstal van het geleverde voor rekening van de ontvanger. Indien er niemand aanwezig is op het moment van levering, zullen de kosten voor het nogmaals aanbieden van de goederen volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Eventuele wijzigingen van de leverdatum en/of adres dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken leverdatum/-tijd worden doorgegeven aan Beddenbriljant.

4. Betalingen

Betalingen geschieden vooraf. Op het moment dat betalingen door de bank verwerkt zijn worden zij real-time bij Beddenbriljant  aangeleverd. D.w.z. dat ze na verwerking door de bank direct bij Beddenbriljant  zichtbaar zijn. Hierna zal Beddenbriljant  tot levering van het bestelde overgaan.

Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren, zoals: uitvoerrechten in het oorsprongsgebied, vracht en assurantie, lossingskosten, invoerrechten, heffingen, belastingen. 

5. Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn  Binnen deze termijn kan de koper de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit dient u schriftelijk te doen. De wijze van retourneren wordt ten allen tijde telefonisch of via e-mail door Eenuitdrie  aangegeven. Retour te zenden pakketten dienen voldoende te worden gefrankeerd. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. 
De totale kosten van een retourzending zijn ten allen tijde voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht is uitgesloten voor producten vervaardigd naar de specificaties van de consument.(Maatwerk) Hierdoor kunt U geen aanspraak maken op retour.
De volgende producten vallen niet onder het herroepingsrecht: matras, bedbodem, topmatras, nachtkastje of boxspring

* Voor meer informatie zie: Aanvulling Verkoopvoorwaarde Een uit Drie 

6. Garantiebepaling

Alle garanties komen te vervallen indien blijkt dat enig gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik, dan wel door derden wijzigingen zijn aangebracht of getracht zijn aan te brengen aan het geleverde. De garanties komen ook te vervallen indien het geleverde aangewend wordt voor onjuiste doeleinden. Geschillen omtrent eventuele ontstane gevolgschades zullen altijd ter beoordeling van de fabrikant zijn. Eenuitdrie  is hiervoor nimmer aansprakelijk te stellen.

De garantietermijn gaat in op de dag van levering. De afleverdatum staat vermeld op de factuur en deze dient derhalve bewaard te worden als zijnde het garantiebewijs. Indien er geen factuur overlegd kan worden kunnen garantiemeldingen niet in behandeling worden genomen.

7. Aanbiedingen / offertes

Offertes zijn eenmaal geldig en persoonlijk. Eenuitdrie  is in geval van een offerte niet verplicht tot deellevering.
Alle door Eenuitdrie  gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen dan wel vermeld op de internetsite van Eenuitdrie.  Als blijkt dat naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen begrijpelijk is dat de aanbieding of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing bevat, kan Eenuitdrie  niet aan zijn aanbieding en/of offerte gehouden worden. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of tot het moment waarop enige aanbieding niet meer vermeld staat op de internetsite van Eenuitdrie
 

8. Reclames

De consument is verplicht het geleverde op moment van aflevering te onderzoeken op eventuele gebreken en inhoud. Eventuele gebreken en/of tekorten dienen binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk aan Beddenbriljant  te worden gemeld en dienen voorzien te zijn van klant- en factuurnummer. 
Indien een gebrek niet direct zichtbaar is, Word deze alsnog her levert. gemaakte kosten zijn voor de klant. 
Reclames op partijen, welke aangebroken of (geheel of gedeeltelijk) verwerkt zijn worden niet geaccepteerd.

9. Kwaliteit

  Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per artikel   betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd. De keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken.

10. Eigendomsvoorbehoud

 • Tot het moment dat het totaalbedrag van de factuur in zijn geheel is ontvangen door Eenuitdrie , blijft Eenuitdrie  volledig eigenaar van de geleverde goederen.
 • Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
 • Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen of af te leveren. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. Bij verkoop en/of aflevering door de koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van bovenstaande bepalingen wordt het totaalbedrag van de factuur, ongeacht andersluidend beding, per direct opeisbaar.
   
 • De verkoper, die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tot de door hem geleverde zaken. Voor zover nodig machtigt de koper de verkoper onherroepelijk tot uitoefening van zijn terugnemingrecht. 

11. Aansprakelijkheid

 Indien er gebreken worden geconstateerd aan de door Eenuitdrie geleverde goederen, gaan de onder garantiebepalingen vermelde voorwaarden in werking. Indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik dan wel verwijtbaar handelen, zal Eenuitdrie niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige ontstane schade. 

12. Afwijkende bedingen of voorwaarden

  Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd. 

13. Geschillen

Alle geschillen zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslecht door arbitrage. 
In afwijking van het bovenstaande heeft de partij die een vordering wenst te doen gelden, die uit hoofde van het gevorderde bedrag behoort tot de competentie van de kantonrechter, de bevoegdheid haar vorderingen bij de kantonrechter in te stellen. In dat geval is de wederpartij aan de keuze van degene, die de uitspraak verlangt, gebonden. Voor zover de schuld door de afnemer niet is betwist, kan ten allen tijde veroordeling tot betaling worden gevraagd aan de gewone rechter.
 

14. Overmacht

 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van de verkoper, welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de koper kan worden verlangd, zoals ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht. 
In geval van overmacht is de verkoper te zijner keuze gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering doch ten hoogste met een periode van zes maanden te verlengen, hetzij de koop, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren. Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant, is de verkoper gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.
 

15. Toepasselijk recht

Van toepassing is het Nederlands recht.
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank.

Eenuitdrie behoudt zich het recht voor om naarmate het inzicht verandert of andere (wettelijke) omstandigheden dit noodzakelijk maken, deze algemene voorwaarden zonder verdere mededeling aan te passen. VERSIE: 1.1 per 2014

 

Eenuitdrie Verkoopvoorwaarden Aanvulling 

Het plaatsen van uw bestelling

U kunt uw bestelling zelf online plaatsen via de webwinkel van Eenuitdrie Houd er rekening mee dat er geen herroepingrecht geldt voor depersonaliseerde/op maat bestelde producten en artikelen die persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen alle producten  welk Eenuitdrie  verkoopt ), zie ook verderop: ‘uw herroepingrecht’. Als er bijzonderheden zijn waarmee wij rekening moeten houden bij het bezorgen van uw bestelling (zie ook hieronder: ‘het bezorgen van uw bestelling’) dan kunt u die doorgeven aan onze Klantenservice. De meeste orders worden opgestuurd en zullen binnen twee tot vijf werkdagen door een pakketdienst bezorgd worden, bestellingen van grote goederen zoals al onze producten kunnen opgehaald of bezorgd worden. Meer informatie over de levering en de leveringsvoorwaarden vindt u verderop in deze online verkoopvoorwaarden. 

Uw aanbetaling

Bij online bestellingen verplichten wij u niet tot het doen van een aanbetaling, dit is uiteraard wel mogelijk. U kunt bij levering aan de chauffeur betalen, bij kleine bestellingen PER DOOS die met een pakketdienst geleverd worden kunt u enkel per contant aan de bezorger voldoen (Rembours zending), grote goederen welke met onze eigen bezorgdienst worden geleverd kunt u per Contant aan onze bezorgers voldoen bij levering. Wij bieden onder andere als online betaalmiddel "IDEAL" en creditkaarten. IDEAL is een online betaalmogelijkheid waarmee u vertrouwd, veilig en snel kunt afrekenen. U betaalt namelijk in uw eigen internet betaalomgeving en doorloopt dezelfde stappen als u bij het internet bankieren gewend bent. Het enige verschil is dat de betaling met alle gegevens al voor u klaarstaat. De meeste banken bieden betaling via IDEAL aan. Uiteraard bieden wij ook andere online betaalmogelijkheden aan. 

 De bevestiging van uw bestelling

Direct na uw bestelling ontvangt u via e-mail een orderbevestiging. Hierop treft u onder andere een ordernummer aan. Houd dit nummer bij de hand als u vragen hebt over uw order. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat u de orderbevestiging ontvangen hebt. Ontvangt u geen orderbevestiging, controleer dan eerst of deze in uw spam box terechtgekomen is. Als dat niet het geval is, neem dan alstublieft contact op met de Klantenservice. Wij controleren dan of wij uw bestelling ontvangen hebben. 

Bezorgadres wijzigen

Wijziging van het bezorgadres is in overleg met ons mogelijk. Dit kan er wel toe leiden dat wij een nieuwe leverdag met u moeten afspreken. De reden hiervan is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor we de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt. Dit is niet van toepassing op bestellingen van bedtextiel. 

Bestelling wijzigen

Een wijziging van de bestelling van onze producten moet uiterlijk binnen een werkdag worden doorgegeven door contact op te nemen met de Klantenservice. Dit kan er wel toe leiden dat de levertijd iets langer wordt. 

Bestelling annuleren

U hebt de mogelijkheid om de koop op afstand voor levering zonder opgave van redenen en zonder kosten te annuleren. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U laat ons tijdig schriftelijk weten dat u de koop op afstand annuleert, door een e-mail te sturen naar info@eenuitdrie.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via +31- (0)6-30419287.
 • Het gaat niet om een op maat gemaakt product of een product van persoonlijke aard (welke voor u persoonlijk is samengesteld, zoals een matras, bedbodem, topmatras of boxspring). Als het product speciaal voor u besteld en geproduceerd is, kunnen wij de bestelling niet kosteloos annuleren. Wij moeten hiervoor 30% annuleringskosten in rekening brengen (volgens de algemene voorwaarden van Een uit Drie). 

Levering en montage

Wij leveren in heel Nederland en België. En OP Verzoek ADRES

Montage is met uitzondering van de Waddeneilanden. 

Plaats van levering.

Overige goederen

Alle bestellingen van onze producten   aanverwante producten of onderdelen hiervan gelden de volgende bezorgkosten.

 • Afhalen bij onze showroom; geen bezorgkosten voor alle goederen
 • Bezorgen van matrassen, topdekmatrassen, hockers, dekenkisten en andere kleine producten; €22,50
 • Bezorgen van boxsprings in Nederland tot aan de eerste drempel, begane grond;van het gebouw  € 52,50,-
 • Bezorgen van boxsprings in België tot aan de eerste drempel, begane grond; € 59,00
 • Plaatsen en monteren van vaste én elektrische boxsprings in Nederland € 110, *
 • Plaatsen en monteren van vaste én elektrische boxsprings in België € 125,-

.Hulp van een iemand ter plaatsen ,ook galerijen van hoogte gebouwen

* Met uitzondering van de Waddeneilanden. 

Indien u aangegeven heeft dat u de goederen geplaatst en gemonteerd wilt hebben, brengen onze chauffeurs de producten daar waar u aangeeft dat u ze het beste kunt gebruiken, dit zal in de meeste gevallen de Woning zijn. Uitzondering hierop zijn bestellingen van enkel Dozen  deze worden door een pakketdienst tot aan de voordeur geleverd. In het bestelproces vragen wij u aan te geven op welke etage de producten moeten worden bezorgd. 

Het bezorgen van uw bestelling

&